Všeobecné obchodní podmínky pro nákup

I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky stanoví práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při nákupu v internetovém obchodě společnosti JK Junior s.r.o. na stránkách www.jkjunior.cz.

II. Vymezení pojmů

Web: webové stránky s internetovým obchodem www.jkjunior.cz.

E-shop: internetový obchod značky JK Junior umístěný na Webu, jehož hlavním sortimentem jsou lité či lisované doplňky, opaskové přezky, spony, ozdoby, nákončí, kovová a kožená galanterie, bižuterie.

Podmínky: tyto všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí nákup na Webu.

Prodávající: provozovatel a majitel E-shopu, který odpovídá za dodávku Zboží či služeb objednaných Kupujícím prostřednictvím E-shopu - spol. JK Junior s.r.o. se sídlem Školní 119, 468 01, Jablonec nad Nisou, zapsaná v OR Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C 5718, IČO: 49100921, kontaktní údaje: e-mail: jkjunior-sro@volny.cz, mob. +420 736778803.

Kupující: zákazník E-shopu. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. V případě rozdílné úpravy pro tyto dva typy kupujících rozlišují tyto Podmínky kupujícího-spotřebitele a kupujícího-podnikatele (viz. níže).

Kupující spotřebitel nebo jen Spotřebitel: fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Vztahy mezi Spotřebitelem neupravené těmito podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Kupující podnikatel nebo jen Podnikatel: každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet Podnikatele. Kupující, který není Spotřebitel, je Podnikatel. Vztahy mezi Prodávajícím a Podnikatelem neupravené těmito podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Zboží: jakékoli věci a související služby nabízené prostřednictvím internetového obchodu na Webu.

III. Kupní smlouva

 1. Je-li Kupujícím Spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného Zboží Prodávajícím na Webu a kupní smlouva je uzavřena doručením objednávky Prodávajícímu. Toto doručení Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail. Uzavřenou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
 2. Před odesláním objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „POTVRDIT OBJEDNÁVKU“.
 3. Není-li Kupujícím Spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka Zboží Kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem potvrzení přijetí návrhu Kupujícího Prodávajícím prostřednictvím e-mailu.
 4. Před odesláním objednávky Kupující aktivně (zaškrtnutím příslušného pole), stvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami, a že s nimi souhlasí.
 5. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část, jestliže se Zboží již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena Zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka bezodkladně vrácena do 7 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal, pokud Kupující neurčí jinak.
 6. Kupující prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v objednávce jsou správné, pravdivé, úplné a v okamžiku odeslání objednávky platné.
 7. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva Spotřebitele. Takové Zboží spadá do režimu darovací smlouvy a s ní související platné legislativy ČR.
 8. Barevné odstíny Zboží na obrázcích jakož i tvary se mohou lišit od skutečnosti (vlivem technických důvodu, nastavení monitoru, stáří, osvětlení v místnosti, úhlu fotografie atd.). Foto je ilustrační, dekorace není součástí výrobku, pokud není uvedeno jinak.
 9. Prodávající zároveň Kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o identitě Kupujícího či předmětu objednávky nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o Zboží nebo ceně na Webu.

IV. Cena a platební podmínky

 1. Cenu Zboží a případné náklady spojené s dodáním Zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:
  • v hotovosti v provozovně Prodávajícího, platbou v hotovosti na příjmový doklad a fakturu.
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce (za platbu tímto způsobem mohou být účtovány Kupujícímu náklady přiměřené nákladům Prodávajícího spojené s dobírkou (ve výši uvedené v objednávce),
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího:
   • tuzemský účet (pro Českou Republiku):
   • č. 963459359/0800
   • IBAN CZ4108000000000963459359
   • SWIFT GIBACZPX
    vedený u společnosti Česká spořitelna
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním Zboží ve výši uvedené na Webu v informacích o ceně Zboží a jeho dodání, odsouhlasené Kupujícím před odesláním objednávky.
 3. Prodávající vystaví Kupujícímu ohledně plateb prováděných na základě objednávky daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny Zboží a zašle jej v elektronické podobě na e-mail Kupujícího.
 4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí Zboží. V případě bezhotovostní platby (platba předem - proforma faktura) je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy. Faktura je splatná dnem uvedeným na dokladu. Nedojde-li k úhradě v době splatnosti, objednávka (smlouva) je zrušena bez dalšího.
 5. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhradit kupní cenu Zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (č. objednávky). Povinnost uhradit kupní cenu je splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
 6. Prodávající je v jednotlivých případech oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním Zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se nepoužije.
 7. Případné slevy z ceny Zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 8. Prodávající si vyhrazuje právo na zálohovou platbu. Zálohová platba je vyžadovaná u objednávek atypického Zboží, položek, které nejsou běžně skladem a u objednávek s vyšší hodnotou.

V. Výhrada vlastnického práva

Prodávající zůstává vlastníkem Zboží až do jeho úplného zaplacení Kupujícím. Nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího přechází jeho převzetím. Škoda na Zboží, vzniklá při přechodu nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

VI. Dodání

 1. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít Zboží na tomto místě.
 2. Zboží se považuje za dodané okamžikem, kdy je převzato Kupujícím nebo osobou k tomu oprávněnou nebo předáno prvnímu dopravci k přepravě Kupujícímu, je-li sjednáno odeslání Zboží Kupujícímu.
 3. Pokud se tak smluvní strany dohodnou, zajistí Prodávající pro Kupujícího dopravu Zboží anebo odeslání Zboží na požadovanou adresu. V případě, že místo dodání Zboží není standardně dostupné pro dopravu Zboží (neprůjezdná cesta, zákaz vjezdu do areálu apod.), je Kupující povinen upozornit na tuto skutečnost Prodávajícího předem v objednávce. Pokud tak neučiní, je povinen mu uhradit újmu vzniklou komplikacemi s dodávkou Zboží.
 4. Bezprostředně po převzetí Zboží je Kupující povinen Zboží prohlédnout a zjištěné vady, pokud byly zjevně způsobeny dopravcem (resp. nelze-li způsobení poškození dopravcem vzhledem k povaze poškození vyloučit), zaznamenat na reklamační protokol příslušného dopravce. Pokud dodané Zboží zjevně neodpovídá objednávce, je Kupující oprávněn jeho převzetí odmítnout.
 5. V případě, že Zboží bude dodáno v originálním balení a rozbaleno až v době po převzetí, je Kupující povinen provést prohlídku ihned po rozbalení.
 6. Pokud Kupující objednávku nepřevezme, a jedná se o objednávku zaslanou prostřednictvím poštovní zásilky, má Prodávající nárok účtovat si náklady spojené s odesláním Zboží (poštovné a balné), a to v obvyklé výši.
 7. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 8. V případě, že doklady ke Zboží, zejména daňový doklad, nejsou přiloženy ke Zboží, odešle tyto Prodávající Kupujícímu ihned po převzetí Zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí Zboží.

VII. Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §§ 1914 až 1925, §§ 2099 až 2117 a §§ 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Spotřebiteli za to, že v době, kdy Spotřebitel Zboží převzal,
  • má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající uvedl na Webu nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy či propagace Zboží Prodávajícím,
  • se Zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • Zboží vyhovuje požadavkům platné legislativy ČR.
 3. Nemá-li Zboží výše uvedené vlastnosti, může Spotřebitel požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového Zboží nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
 4. Neodstoupí-li Spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit její součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.
 5. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
 6. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí.
 7. Požádá-li o to Kupující, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může Kupující práva z nich uplatnit.
 8. Prodávající není povinen nároku Kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že Kupující před převzetím o vadě Zboží věděl nebo ji sám způsobil.
 9. U prodávaného použitého Zboží Prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U Zboží prodávaného za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má Kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.
 10. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení, zejména za vady způsobené poškozením díky nesprávnému používání, obnošení či neúměrné zátěži při užívání, mechanickému poškození, jakož i případným poškozením pohyblivých částí u litých či lisovaných polotovarů, konečných výrobků, kožených částí, opasků, řemínku, řetízků, nebo v důsledku nadměrnému styku s vodou a chemickým poškozením nevhodnými čistícími prostředky.

VIII. Vyřízení reklamace

 1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. K tomuto může použít formulář, jež je součástí těchto Podmínek ZDE (dále jen „reklamační formulář“).
 2. Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu v reklamačním formuláři, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu Prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
 3. Nezvolí-li Kupující své právo z podstatného porušení smlouvy, zvolí způsob vyřízení reklamace Prodávající.
 4. Kupující je povinen prokázat nákup Zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace. Kupující předá či doručí Zboží Prodávajícímu na adresu jeho sídla současně nebo bezprostředně po uplatnění reklamace. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. Náklady na doručení Zboží Prodávajícímu nese Kupující, přičemž má nárok na jejich proplacení v případě, že reklamace bude Prodávajícím uznána.
 5. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů od obdržení reklamace, rozhodnout o způsobu vyřízení reklamace, nebo o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení Kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady. Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s Kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
 6. Odmítne-li Prodávající odstranit vadu Zboží, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
 7. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl Kupující povinen si Zboží vyzvednout. Dojde-li k výměně Zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost Prodávajícího jako by šlo o koupi nového Zboží nebo jeho části.
 8. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se Prodávající o vyřízení reklamace Kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.
 9. U oprávněné reklamace náleží Kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů na její uplatnění, zejména na úhradu poštovného.

IX. Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

 1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v E-shopu), má Spotřebitel právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí Zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
 2. V případě, že si Spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje Prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy. V odstoupení uvede číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz.
 3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím ZDE, jenž tvoří přílohu těchto Podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může Spotřebitel zasílat mimo jiné na:
  • adresu provozovny Prodávajícího: JK Junior s.r.o., Školní 119, 46801 Jablonec nad Nisou
  • adresu elektronické pošty: jkjunior-sro@volny.cz
 4. V případě, že Kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání Zboží vzniklé v důsledku Kupující zvoleného způsobu dodání Zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání Zboží nabízený Prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal, pokud Kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení Zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží odešle a má možnost přesvědčit se o jeho stavu.
 5. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení Zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí Prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co mu bylo na základě kupní smlouvy Prodávajícím dodáno či předáno. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo opotřebováno), musí Spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může Prodávající uplatnit na Spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající Spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
 6. Je-li vrácené Zboží poškozeno porušením povinností Kupujícího, je Prodávající oprávněn vůči Kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty Zboží a započíst jej, společně s případnými jinými náklady, kterému díky odstoupení vzniknou, na vracenou částku.
 7. Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů (nikoli pracovních) a počíná běžet následující kalendářní den po převzetí Zboží Spotřebitelem, přičemž odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odesláno nejpozději v poslední den této lhůty.
 8. Právo na odstoupení od smlouvy Spotřebitel nemá zejména v případě smluv o:
  • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • dodávce Zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • dodávce Zboží, které bylo upraveno nebo vyrobeno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu, přičemž takovouto úpravou se rozumí i barevná úprava Zboží dle přání Kupujícího,
  • opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  • dodávce Zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 9. Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u Zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že Zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a Kupující změnu neakceptuje. Prodávající Kupujícího o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou Kupujícímu peníze vráceny na účet, ze kterého Kupující objednávku uhradil.
 10. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním Zboží, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat Kupujícímu Zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo pokud vyjde najevo, že Kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s Prodávajícím.

X. Ochrana osobních údajů

Kupující byl před uzavřením kupní smlouvy seznámen s podmínkami zpracování jeho osobních údajů, dostupných na následujícím internetovém odkazu: https://www.jkjunior.cz

XI. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

XII. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 2. Vyřizování stížností Spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy jkjunior-sro@volny.cz, nebo prostřednictvím tel. +420 736 778 803. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na sdělenou elektronickou adresu Kupujícího, příp. kontaktuje Kupujícího prostřednictvím sděleného tel. čísla.
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně Spotřebitele.
 4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

XIII. Řešení sporů

 1. Vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím řeší obecné soudy.
 2. Kupující, který je Spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.
 3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh Spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s Prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé.
 4. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.
 6. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

XIV. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka Spotřebitele je po svém potvrzení Prodávajícím jako uzavřená smlouva archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný Kupujícímu.
 2. Tyto Podmínky Spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy Kupující přijímá veškerá ustanovení Podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného Zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 3. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tím nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných předpisů.
 4. Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či Podmínek vyžadují písemnou formu.
 5. Přílohu obchodních Podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo provádět změny těchto Podmínek. Tyto změny se nevztahují na objednávky dokončené před účinnosti příslušných změn a jsou účinné jejich zveřejněním na Webu.
 7. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
 8. Tyto Podmínky jsou účinné ode dne uveřejnění na Webu dne 30.10.2020.


Za JK Junior s.r.o. jednatelé

Martin Říha a Jan Čištín


Přílohy: